Schone energie

Energietransitie en duurzaamheid

  • Energiebesparing door bedrijven en inwoners

  • Stimuleren van energiezuinig (ver)bouwen

  • Stimuleren van zonne- en windenergie

  • Energietransitie benutten voor arbeidsplaatsen

In de gemeente Oldambt is het gebruik van fossiele brandstoffen voor het opwekken van energie nog op traditioneel niveau. Zo’n 94 procent van onze energie wordt opgewekt met hoofdzakelijk aardgas. GroenLinks wil dit ombuigen naar een meer duurzame manier van opwekken. Door o.a. het stimuleren van isolatie en verduurzaming willen we de uitstoot van CO2 verder terugdringen. Uiteraard willen we ons steentje bijdragen aan een verminderde kans op aardbevingen en een goede manier van mijnbouwschadeafwikkeling.

In de eerste plaats geldt dat wat je niet nodig hebt je ook niet hoeft op te wekken. Bewoners en bedrijven moeten zich bewust zijn van hun energieverbruik en dat zij in de positie zijn hier iets aan te doen. Ledverlichting, CV-graadje lager, woningisolatie, gebruik van warmtepompen, etc. GroenLinks wil subsidies ontwikkelen en inzetten zodat iedereen de mogelijkheid krijgt om daadwerkelijk mee te doen aan deze slag.

We willen de verduurzaming van de energieopwekking aanpakken door in te zetten op zonne- en windenergie. Met de landschappelijk zo zorgvuldig mogelijk en qua draagvlak optimale plaatsing van enkele grote windturbines aangevuld met door lokale initiatieven ontwikkelde kleinere turbines kunnen we een grote slag slaan. Ook landschappelijk zo zorgvuldig mogelijk en qua draagvlak optimale inpassing van zonneparken zullen een bijdrage moeten leveren.

In het Oldambt is er ruimte die we hiervoor kunnen inzetten zonder dat dit ten koste gaat van landbouwgrond of leefbaarheid. Daarbij streven we naar ontwikkeling door lokale partijen zodat we niet alleen staan voor de kosten in de vorm van subsidies maar ook de baten terug kunnen geven. Deze ontwikkelingen kunnen nu al vrij van subsidies uitgevoerd worden, dit geven we graag een kans.

Voor de omvorming van dit alles is naast veel geld ook veel arbeid nodig. In het Oldambt is er voldoende arbeidspotentieel om dit op te pakken. We denken hierbij niet alleen aan de plaatsing van turbines en zonnepanelen; ook isolatie door restproducten uit de landbouw, (ver)bouw en onderhoud vraagt om vakkundig personeel. Naast de verduurzaming van energie hebben we een impuls van de arbeidsmarkt binnen ons bereik.

Nieuwbouw wordt volgens de modernste methodes duurzaam en energiezuinig gebouwd. Bestaande bouw willen we via bijzondere regelingen meenemen in de verduurzaming. We richten onze pijlen op aardgasvrij.

De uitstoot van broeikasgassen door de agrarische bedrijven en het gebruik van landbouwgif moet verder beperkt worden We willen geen uitbreiding van industriële bio-industrie. Waar mogelijk willen we deze inkrimpen. We zien wel mogelijkheden voor het (her)gebruik van agrarische restproducten in de keten van energieopwekking.