Fijne leefomgeving

Leefbaarheid

  • Verbeteren van het woningbestand

  • Duurzame ontwikkeling Blauwe Stad

  • Ontwikkeling werkgelegenheid

  • Behoud van voorzieningen

  • Voorkomen van leegstand van bedrijfs- en winkelpanden

De leefbaarheid in de gemeente Oldambt is direct verbonden met de krimp. GroenLinks wil door de ontwikkeling van (duurzame) werkgelegenheid en optimaliseren van openbaar vervoer de krimp tegen gaan. De gunstige locatie tussen de stad Groningen en het Duitse achterland maakt dat we logistiek gunstig liggen voor forensen. Beter en meer aansluitend openbaarvervoer in de vorm van bus en spoor moeten er voor zorgen dat er minder autokilometers nodig zijn.

Mensen moeten goed kunnen wonen. We willen inzetten op hoogwaardige maar ook betaalbare woningvernieuwing, zowel in de vrije- als in de huursector. Blauwestad kan als motor fungeren voor de ontwikkeling van mooi wonen tegen een gunstige prijs. Het verbeteren van de kwaliteit van het woningbestand als geheel staat voorop. Verder worden ‘centraal wonen’ projecten voor zowel jongen als ouderen bevorderd. Er komen meer levensloop bestendige woningen.

Door gebruik te maken van de sterke kanten van ’t Oldambt kunnen we de werkgelegenheid laten aantrekken. We willen dit bereiken door in te steken op de nieuwe mogelijkheden voor waterrecreatie, Winschoten als koopstad en nadere ontwikkeling van attracties. Een actievere promotie door een beter gesitueerde VVV en vindbaarheid op internet moeten als aanjager fungeren. Er wordt sterk ingezet op het benutten van agrarische producten uit de regio voor industriële toepassingen en omwerking naar benutbare duurzame energiebronnen. Milieuvriendelijke werkgelegenheid wordt bevorderd en krijgt voorrang boven andere werkgelegenheid. Startups willen we meer kansen geven door gebruik te maken van de aanwezige bedrijfsruimtes.

Ontwikkelen en verbeteren van de infrastructuur: snel internet voor de hele gemeente, betere ontsluiting voor wegverkeer en een betere spoorverbinding heeft hierbij prioriteit. Herstel en uitbreiding van de treinverbinding naar Leer is hierbij onmisbaar. Openbaar vervoer krijgt ruimte om mensen uit de auto te krijgen.

Naast werk is behoud van kwalitatieve sociale voorzieningen noodzakelijk om de leefbaarheid in de gemeente te behouden. Scholen, ontmoetingsplekken en andere openbare voorzieningen moeten in de kleinere kernen waar mogelijk behouden blijven.