Groen landschap

Landbouw en natuur

  • Stimulans voor natuurinclusieve landbouw

  • Beter beheer ecologische infrastructuur

  • Vergroten van de biodiversiteit

Het buitengebied van Oldambt is bij uitstek geschikt voor het ontwikkelen van vernieuwing in de landbouw dat zich meer richt op natuurinclusieve bedrijven. Naast de noodzaak van een gezonde leefomgeving is een aantrekkelijk landschap een voorwaarde voor de ontwikkeling van recreatie en toerisme.

GroenLinks wil belangrijke pijlers als onderzoek, onderwijs en educatie inzetten om dit proces te stimuleren. Met als doel om de grootschaligheid en intensiviteit van de landbouw te verminderen en mede met het oog op dierenwelzijn.

Natuurlijke processen moeten benut worden ter vervanging van mechanisch- technische activiteiten.

Grotere groene en bloeiende gebieden als parken in stad en dorp en natuurgebieden sluiten naadloos aan op de groene bomen en struiken en bloeiende kruidenlinten op het platteland. Gericht maaibeheer en natuurlijker (hogere) waterpeilen zijn daarvoor de dragers. Er wordt een verbinding gemaakt met de Dollard als Natura2000-gebied. Deze natuurlijke groene verbindingen (ecologische infrastructuren) zijn niet alleen mooi, maar ook noodzakelijk vanwege natuurlijke bestrijding van plagen in de landbouw en het voorkomen van een overmaat aan lastige insecten in de bebouwde omgeving. Deze gebieden gaan we beschermen en vrijwaren van bedreigingen.

We zoeken de verbinding met onderwijs op zowel MBO, HBO en universiteit en lokale onderzoeksinstellingen.