Menselijke zorg

Zorg en Welzijn

  • Ouderen hebben een plaats in de samenleving

  • Vermindering regeldruk bijzondere bijstand en voorzieningen

  • Mensen met een beperking draaien volwaardig mee in de maatschappij

  • Vluchtelingen krijgen een eerlijke kans

Ouderen krijgen steeds meer te maken met voorzieningen op afstand. We willen de afstand verkleinen door ouderen onderdeel te laten blijven van de samenleving. Dit vraagt om adequate zorg en ondersteuning. Openbare ruimte is toegankelijk voor minder validen en alle (semi)openbare gebouwen zijn dat eveneens.

Veel mensen krijgen niet de voorzieningen of middelen waar ze recht op hebben. Wij willen toe naar een regelarme bijzondere bijstand en de aanvraag van extra ondersteuning zo eenvoudig mogelijk maken. Mede vanuit de WMO wordt zoveel als mogelijk maatwerk geleverd.

De gemeente Oldambt heeft als plicht uitvoering te geven aan het “verdrag inzake de rechten van personen met een handicap”. Nu nog is er geen vastgesteld beleid op dit gebied. GroenLinks wil de zogenaamde “inclusie- agenda” opstarten en komen met beleid zodat personen met een beperking volwaardig mee kunnen draaien in onze gemeenschap.

Veel mensen zijn op de vlucht voor oorlog en geweld. Ze hebben huis en haard achter moeten laten om zichzelf in veiligheid te brengen. Het leed van deze mensen is een probleem dat ons allen diep raakt. Volgens GroenLinks Oldambt is een mens in beginsel nooit illegaal en daarom staan wij voor een humane en ruimhartige opvang van vluchtelingen in onze gemeente. Wij willen een gemeente waar erkende vluchtelingen zichzelf goed kunnen vestigen en kunnen werken aan hun integratie.

Nieuwkomers (statushouders) moeten goed en snel integreren in onze samenleving. Wij vinden taalles vanaf dag 1 en een intensieve begeleiding op het gebied van scholing, normen en waarden en sport de basis van een goede start.

Vanuit ons solidariteitsbeginsel vindt GroenLinks dat er ruimte moet zijn voor een (permanent) AZC binnen onze gemeentegrenzen. We hebben volgens ons namelijk de morele plicht om mensen in nood op te vangen. Wel vinden wij dat een AZC in onze gemeente sociaal inpasbaar moet zijn en dat niet voorbij gegaan mag worden aan de mening van buurtbewoners. Dat dit kan is bewezen met de tijdelijke opvanglocatie nabij Beerta. Experimenten met kleinschalige opvang willen we stimuleren.

De gemeente is verantwoordelijk voor de jeugdzorg. De zorg voor een kwetsbare groep van jongeren tot 18 jaar met veel uiteenlopende problemen en achtergronden heeft prioriteit. Uitgangspunt is hierbij dat er ook binnen de jeugdzorg altijd ruimte is voor maatwerk en dat iedereen zo snel mogelijk geplaatst kan worden bij jeugdzorg. Niemand mag buiten de boot vallen; geen wachtlijsten. We moeten nieuwe kansen geven aan jongeren die in de problemen zijn gekomen. Een duidelijke structuur bij jeugdzorg met een herkenbaar profiel helpt daarbij.