Bereikbaarheid

Voor de ontwikkeling van onze regio is bereikbaarheid van groot belang. We trekken daarin gezamenlijk op met de andere Oost-Groninger gemeenten. Mobiliteit vraagt extra aandacht vanwege de energietransitie. De infrastructuur van het elektriciteitsnetwerk kan worden aangepast aan elektrische auto’s en fietsen, bijvoorbeeld door het plaatsen van meer laadpalen.

Leefbaarheid

GroenLinks zet zich in voor de leefbaarheid van de kernen in onze gemeente. Leefbaarheid is een bloeiend verenigingsleven: sport, cultuur, natuur en landschap en andere mogelijkheden om zelf actief te kunnen zijn. Inwoners, waaronder de dorpsverenigingen en wijkplatforms, spelen hierbij een sleutelrol. Zij nemen de regie, de gemeente ondersteunt en draagt bij aan verbreding van kennis. Daarom zetten wij ons samen met hen in om voorzieningen en (sport)accommodaties te behouden, toekomstbestendig te maken of voor een nieuw op te richten cultuur- en natuurhistorisch instituut.
GroenLinks wil daarnaast dat er een gezamenlijk duurzaamheidsbeleid komt, gekoppeld aan de Regionale Energiestrategie (RES). Woningverbetering, levensloopbestendigheid en het energiezuinig maken van woningen en voorzieningen gaan hand in hand. Een groene planten- en dierrijke omgeving met zijn windkerende functie draagt bij aan een prettig woon-, leef- en werkklimaat.

Wonen en woonomgeving

Speerpunt voor burgers en gemeenten is het kwalitatief verbeteren van de woningvoorraad. Daarom moet er meer levensloopbestendig gebouwd en verbouwd worden.

Veiligheid

Alle inwoners van onze gemeente hebben recht op een veilige woon-, leef- en werkomgeving. Van de inwoners wordt verwacht dat zij medeverantwoordelijk zijn, zodat deze in gezamenlijkheid wordt gerealiseerd.

Open en uitnodigende gemeente

Onze samenleving staat voor een aantal grote veranderingen. Mensen kunnen zich hierdoor onmachtig of ongehoord voelen. Dit terwijl bewoners juist barsten van de goede ideeën, om bijvoorbeeld problemen in hun buurt op te lossen of hun dorp mooier te maken. Daarom moeten we mensen het vertrouwen geven om mee te praten en mee te besluiten over hun toekomst. We zetten in op nieuwe vormen van bewonersdeelname aan de democratie om hun geluid sterker te laten klinken!

Download ons verkiezingsprogramma hier beneden als je meer wilt weten!